Αναλυτές αερίων σειράς AP Horiba
Όργανα μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων σειράς AP Horiba
Συστήματα δειγματοληψίας Horiba
Συστήματα συλλογής, μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων Horiba

Μετεωρολογικά όργανα Theodor Friedrichs

Οικίσκοι με παρελκόμενα (συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης, αντικεραυνικής προστασίας κ.λ.π.)

Φορητά όργανα μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων σειρές EPAM/HIM Environmental Devices Corporation

Κινητά εργαστήρια παρακολούθησης ποιότητας νερού.

Πολύμετρα νερού Σειρά U50 Horiba

Πολύμετρα νερού Σειρά W20 Horiba

Φορητά πολύμετρα ποιότητας νερού σειρά LAQUA Horiba

Μέτρηση ελαίου σε νερό σειρά OCMA Horiba

Αναλυτές BTEX, VOC σειρά GC AMA Instruments

Βαθμονομητές LNI

Συστήματα παρακολούθησης θορύβου Castle

Υψηλής Ακρίβειας Πυρανόμετρο MS-802 EKO
Πυρηλιόμετρο MS-56 EKO
Sun Tracker STR-22G-SET-10 EKO
Spectroradiometer MS-701 EKO
UVA Sensor/Radiometer MS-212A EKO
Pyrgeometer MS-202 EKO