Περιγραφή

Αρχή λειτουργίας     
Ιονισμός φλόγας (flameionization)
Ανίχνευση ιονισμού φλόγας (FID) με έναν ανιχνευτή (νέας τεχνολογίας). Προσδιορίζει τους ολικούς υδρογονάνθρακες, το μεθάνιο και τους μη μεθανιούχουςυδρογον/θρακες

Βασικά χαρακτηριστικά     
Αυτόματος αναλυτής συνεχούς μέτρησης ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή με ενσωματωμένη αντλία δείγματος, μονάδα ανάλυσης και οθόνη συνεχούς ένδειξης των συγκεντρώσεων.
Με ενσωματωμένη μονάδα χρωματογραφίας για το διαχωρισμό μεθανίου από άλλους υδρογονάνθρακες.

Καυστήρας, παροχή δείγματος.     
Εξασφαλίζει σταθερή παροχή δείγματος ακόμα και στην περίπτωση καταπόνησης των φίλτρων και της αντλίας από επικαθίσεις

Βαθμονόμηση     
Ο αναλυτής βαθμονομείται με μονάδα παραγωγής μηδενικού αέρα και βαθμονομητή με φιάλες υψηλής συγκέντρωσης.

Εκτός αυτού ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα βαθμονόμησης με φιάλη προτύπου αερίου χαμηλής συγκέντρωσης.