Κατακύρωση διαγωνισμού της ΔΕΗ Α.Ε. για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία νέου συστήματος ανάλυσης καυσαερίων αερίων ρύπων στη μονάδα IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄

Το σύστημα περιλαμβάνει αναλυτή μοντέλο 5700, σειράς ENDA 5000 του κατασκευαστικού οίκου Horiba Europe GmbH αποτελούμενο από τετρακάναλη µονάδα αναλυτών μέτρησης SO2, ΝΟx, CO, CO2 καθώς και σύστημα δειγµατοληψίας,  θερµαινόµενη γραµµή προσαγωγής του δείγματος και όλες τις κατάλληλες διατάξεις για την ολοκληρωμένη λειτουργία του.

Συνολικά η προμήθεια αφορά:

  • Την προμελέτη και μελέτη των υλικών και του εξοπλισμού που απαρτίζουν το σύστημα των αναλυτών, την προμήθεια του αναλυτικού συστήματος καθώς και όλου του παρελκόμενου εξοπλισμού, των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσής τους.
  • Τις εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και θέσης σε λειτουργία
  • Την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ σε θέματα λειτουργίας, ανίχνευσης σφαλμάτων και συντήρησης